Configuring an age

 

 

 

연 령 ( 만 )

태어난 연도

반 명

비 고

1~2세 (만0세)

2015,2016년생

씨앗반

기별편성

3세 (만 1세)

2014년생

새싹반

분기별

4세 (만 2세)

2013년생

줄기반

분기별

5세 (만 3세)

2012년생

잎새반

월반제

6세 (만 4세)

2011년생

꽃잎반

월반제

7세 (만 5세)

2010년생

열매반

월반제

 

최근 게시글

https://꿈동산.com/files/thumbnails/049/042/262x150.crop.jpg?20200223215517
2019 꿈동산 졸업식 영상

꿈동산어린이집.

2020-02-23

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/038/042/262x150.crop.jpg?20200219235536
졸업축하영상

꿈동산어린이집.

2020-02-19

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/027/042/262x150.crop.jpg?20200126013549
2019 꿈동산예술제 재롱잔치

꿈동산어린이집.

2020-01-26

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/015/042/262x150.crop.jpg?20200115233400
열매2반 미디어센터 견학

꿈동산어린이집.

2020-01-15

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/007/042/262x150.crop.jpg?20200115233400
열매2반 오감활동 오리 만들기

꿈동산어린이집.

2020-01-15

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/001/042/262x150.crop.jpg?20200115233400
열매2반 천연기념물 센터

꿈동산어린이집.

2020-01-15

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/991/041/262x150.crop.jpg?20200115233400
열매2반 생태학교

꿈동산어린이집.

2020-01-15

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/983/041/262x150.crop.jpg?20200115233401
열매2반 낙하산 만들기

꿈동산어린이집.

2020-01-15

0

Requesting to the server, please wait.