Configuring an age

 

 

 

연 령 ( 만 )

태어난 연도

반 명

비 고

1~2세 (만0세)

2015,2016년생

씨앗반

기별편성

3세 (만 1세)

2014년생

새싹반

분기별

4세 (만 2세)

2013년생

줄기반

분기별

5세 (만 3세)

2012년생

잎새반

월반제

6세 (만 4세)

2011년생

꽃잎반

월반제

7세 (만 5세)

2010년생

열매반

월반제

 

최근 게시글

https://꿈동산.com/files/thumbnails/204/050/262x150.crop.jpg?20210506120406
5월 식단표

꿈동산어린이집

2021-05-06

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/195/050/262x150.crop.jpg?20210506073846
4월4주

꿈동산어린이집

2021-05-05

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/183/050/262x150.crop.jpg?20210506073846
5월1주

꿈동산어린이집

2021-05-05

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/181/050/262x150.crop.jpg?20210506073847
5월1주- 쌀튀밥 놀이/ 자유놀이/ 어린이날기념

꿈동산어린이집

2021-05-05

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/173/050/262x150.crop.jpg?20210506073848
4월4주

꿈동산어린이집

2021-05-05

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/163/050/262x150.crop.jpg?20210506073848
줄기3반 오늘은 너희를 위한 날이란다 사랑해 줄기3반 ~~😍🎉🎁

꿈동산어린이집

2021-05-05

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/159/050/262x150.crop.jpg?20210506073848
줄기3반 장난감도서관에서 놀아요~~🚑🚜🚌

꿈동산어린이집

2021-05-05

0

https://꿈동산.com/files/thumbnails/155/050/262x150.crop.jpg?20210506073849
줄기3반 새콤달콤 딸기를 따러 다녀왔어요 *❤❤*

꿈동산어린이집

2021-05-05

0